ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Κ.Φ.Α.Σ. – Φ.Π.Α.


Το επάγγελμα του Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου τα τελευταία χρόνια έχει γίνει περιζήτητο. Οι συχνές μεταβολές της φορολογικής νομοθεσίας  για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα καθιστούν τον Φοροτεχνικό απαραίτητο Σύμβουλο κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο

  2. Η Αρχή της Αυτονομίας

  3. Κωδική Αρίθμηση των Λογαριασμών

  4. Διακρίσεις των Λογαριασμών

  5. Λειτουργία και Περιεχόμενο

  6. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ή Κώδικας Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών

  7. Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών

  8. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

  9. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

10. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων

11. Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων

12. Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (Γ΄ κατηγορίας)

13. Υποχρεώσεις υπόχρεων που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

14. Δελτίο Αποστολής

15. Έκδοση Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής

16. Τιμολόγηση Συναλλαγών

17. Έκδοση τιμολογίων – Υπόχρεοι

18. Είδη Τιμολογίων

19. Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών

20. Φόρος Προστιθέμενης αξίας

21. Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

22. Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. ( Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας)

23. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων

24. Εισόδημα

25. Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος Ε1

26. Αναλυτική Κατάσταση μισθωμάτων Ε2

27. Μηχανογραφικό Δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών Ε3

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε: τελειόφοιτους και απόφοιτους Οικονομικών σχολών (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.) σε βοηθούς λογιστές που απασχολούνται σε λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία και σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίων εταιριών.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Αναλύεται ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σε συνδυασμό με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που ίσχυε μέχρι πρόσφατα.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Διάρκεια: 10 ώρες
  • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class)
  • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Το Σεμινάριο Κ.Φ.Α.Σ. – Φ.Π.Α. – Φορολογία Εισοδήματος έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)