ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ (ΜΕΣΙΤΕΙΑ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ)

Real Estate after the Crisis (Arranging – Assessment – Investing)


 Θεματικές Ενότητες:

Το σεμινάριο χωρίζεται σε τέσσερις (4) βασικές ενότητες

 

1. Ανάλυση & Παρουσίαση της Ελληνικής Κτηματαγοράς

(Analysis and Presentation of the Greek Real Estate Market)

 • Εισαγωγή
 • Ανάλυση Ακινήτων
 • Βασικές Έννοιες
 • Ορισμοί
 • Ακίνητα και Επενδύσεις Στην Ελλάδα
 • Πρακτική Ανάλυση της Αγοράς/ Προβλήματα
 • Αλλαγές που Πραγματοποιούνται

 

2. Βασικές Αρχές Εκτίμησης Ακινήτων

(Basic Principles of Real Estate Valuation)

 • Εισαγωγή – Βάσεις της Εκτίμησης
 • Η Διαδικασία της Εκτίμησης
 • Αγορές Ακινήτων, Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
 • Συλλογή Στοιχείων
 • Αγοραστικές Περιοχές, Γειτονιές και Περιοχές
 • Ανάλυση της Γης & Οικοδομημάτων
 • Ανάλυση της Αγοράς
 • Ανάλυση Μέγιστης και Βέλτιστης Χρήσης (Highest and Best Use Analysis)
 • Η Μέθοδος Κοστολόγησης
 • Η Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων

 

3. Αρχές Μεσιτικών Υπηρεσιών – Κτηματομεσίτης

(Principles in  Real Estate Services – Estate agent)

 • Ο Μεσίτης – Η ανάγκη για μεσίτη – Είδη ακινήτων – Κατευθυντήριες γραμμές
 • Πωλητής
 • Αγοραστής
 • Υπόδειξη-Προσφορά-Χειρισμός Αντιρρήσεων-Κλείσιμο
 • Μισθώσεις-Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Τεχνική Ορολογία – Επενδυτικό Ακίνητο
 • Τεχνολογία
 • Προσωπικό Μάρκετινγκ / Branding
 • Οργάνωση χρόνου
 • Προοπτικές καριέρας

 

4. Διαχείριση και Επένδυση σε Ακίνητα

(Real Estate Management and Investment)

 • Μέθοδος Εισοδήματος
 • Συμπληρωματικές Εκτιμητικές Μέθοδοι
 • Εκτίμηση Επενδυτικού Ακινήτου
 • Διαχείριση Ακινήτων
 • Ολοκλήρωση Σεμιναρίου

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Διάρκεια: 70 ώρες με 4 ώρες εβδομαδιαία (4 ½ μήνες).
 • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-class).
 • Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε Φοιτητές – Σπουδαστές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ – ΤΕΙ καθώς και σε υπαλλήλους – συνεργάτες Μεσιτικών γραφείων- Real Estate και Στελέχη επιχειρήσεων, Λογιστές – επενδυτές σε ακίνητα, Πολιτικούς μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια γενική και ειδική εικόνα πάνω στο αντικείμενο της εκτίμησης-επένδυσης και διαχείρισης Ακινήτων.

 

ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο σκοπός και ο στόχος στο σεμινάριο αυτό είναι η ανάλυση και η κατανόηση του Ελληνικής Κτηματαγοράς. Ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις και να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με οικονομικές-επενδυτικές συμβουλές αναφορικά με τα ακίνητα.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας.  (Το Σεμινάριο έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)