ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Graphic Designer


ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 5 ΜΗΝΕΣ

GRAPHIC DESIGNER 5 MONTHS


ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 9 ΜΗΝΕΣ

GRAPHIC DESIGNER 9 MONTHS


ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 2 ΕΤΗ

GRAPHIC DESIGNER 2 YEARS