ΤΟΜΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Sectors Studies


ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ

INTERIOR DESIGNER


ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

GRAPHIC DESIGNER


ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ

DESIGNER COMPUTER


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

LANDSCAPE ARCHITECTURE


ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

WEB DESIGNER


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

SECRETARIAL SERVICES


ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ACCOUNTING & TAX


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΣΤΙΑΣΗ

TOURISM


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

PRODUCT DESIGNER


ΚΤΗΡΙΑ / ΑΚΙΝΗΤΑ

REAL ESTATE


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ / ΚΤΗΡΙΑ

ENVIRONMENT / ENERGY / BUILDINGS


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

AGRICULTURAL SECTOR