Στόχος μας…


1. Να προσφέρουμε σαφή και εμβαθυμένη γνώση επί ενός ειδικού επαγγελματικού αντικειμένου το οποίο συμβάλλει στην βελτίωση των δεξιοτήτων του εκάστοτε σπουδαστή.

 

2. Μέσα από την εκπαίδευση να βοηθούμε τους σπουδαστές μας να διαμορφώνουν μια νέα και βελτιωμένη εικόνα για το επάγγελμα που θα εξασκήσουν.

 

3. Να απαλείφουμε τον φόβο που δημιουργείται από την έλλειψη γνώσης πάνω σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο που αφορά την ευρύτερη επαγγελματική δραστηριότητα που καλύπτει το πτυχίο ενός σπουδαστή.

 

4. Καλλιέργεια επαγωγικού τρόπου σκέψης με βασικό εργαλείο το ειδικό επαγγελματικό αντικείμενο πάνω στο οποίο εκπαιδεύεται ο σπουδαστής.