ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ OHSAS 18001:07/ΕΛΟΤ 1801:2008

Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


Περιγραφή

Στο σεμινάριο αυτό γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 18001:08 και των πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αυτές. Παράλληλα, παρουσιάζεται ο τρόπος οργάνωσης Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και αναλύονται οι μέθοδοι διενέργειας επιθεώρησης. Μετά το πέρας του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώνουν και να διενεργούν Εσωτερικές Επιθεωρήσεις τόσο στην εταιρεία που εργάζονται όσο και σαν εξωτερικοί Σύμβουλοι με αντικείμενο τη διενέργεια επιθεωρήσεων συστημάτων διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

Θεματικές Ενότητες του Σεμιναρίου Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:07

1. Εισαγωγή στη Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Παρουσίαση των προτύπων, κατηγοριών συστημάτων, της διαδικασίας πιστοποίησης μιας εταιρείας και των βασικών εννοιών της διαχείρισης θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

 

2. Απαιτήσεις Προτύπου OHSAS 18001:2007

Αναλύονται όλες οι παράγραφοι του προτύπου και παρουσιάζονται με απλά παραδείγματα οι πρακτικές για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 

3. Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής

Σε κάθε κεφάλαιο ανάλυσης απαιτήσεων του προτύπου γίνεται πραγματικός σχεδιασμός του κάθε μέρους του συστήματος (πχ Πολιτική, Διαδικασίες, Δείκτες, Έντυπα κτλ), έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να έχει υλοποιηθεί ο Σχεδιασμός ενός άρτιου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

 

4. Έξυπνοι τρόποι εφαρμογής

Παρουσιάζονται παραδείγματα εναλλακτικών προτάσεων για τη δημιουργία των απαιτούμενων αρχείων βάσει των απαιτήσεων του προτύπου.

 

5. Επιθεωρήσεις

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι επιθεωρήσεων. Παρουσίαση του Συστήματος Διαπίστευσης στην Ελλάδα.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:07

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

  • Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001:07 / ΕΛΟΤ 1801:08
  • Την κατανόηση βασικών μεθοδολογιών για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πρακτικών συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου
  • Τις απαιτούμενες γνώσεις για την οργάνωση και διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας με ιδιαίτερη ανάλυση των μεθόδων διενέργειας επιθεώρησης

 

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Σεμιναρίου Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:07

  • Διάρκεια: 16 ώρες.
  • Εισηγητής: Για την εισήγηση των σεμιναρίων χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένοι εισηγητές με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης.
  • Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
  • Το σεμινάριο επιδοτείται μέσω ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ 100%

 

Πιστοποίηση

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START  και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Η βεβαίωση σπουδών εκδίδεται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.).