ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Η ολοένα και αυξανόμενη αβεβαιότητα λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς οδήγησαν ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οικονομικών μονάδων να δημιουργούν και να αναλύουν διαδικασίες επιχειρησιακών στρατηγικών και ελέγχων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων τους  ώστε να επιτύχουν ευκολότερα και επιτυχώς τους στόχους τους.

 

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική καθορίζει τα σημαντικότερα θέματα από τα οποία κρίνεται το μέλλον μιας επιχείρησης. Εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιχείρηση και καλύπτει όλους τους τομείς και όλα τα τμήματά της, δανείζεται τις καλύτερες πρακτικές από κάθε τμήμα, τις συνδυάζει με πρακτικές άλλων τμημάτων και δημιουργεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική προσδίδει αξία σε όλη την επιχείρηση, βοηθώντας τη να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία που ακολουθεί ένας οργανισμός για να καθορίσει τη στρατηγική του ή την κατεύθυνση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και των ανθρώπων, για την επίτευξη του οράματος.

 

Θεματικές ενότητες του σεμιναρίου Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

 

Μέρος πρώτο

Ανάλυση Επιχειρηματικών Στρατηγικών και Επιχειρηματικών Κινδύνων

 • Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Στρατηγική και Στάδια της διαδικασίας Ανάλυσης και Ελέγχου αυτής
 • Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης – Ανάλυση και Διάγνωσή του
 • Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης 
 • Επιχειρηματικός κίνδυνος
 • SWOT Ανάλυση (Ανάλυση Δυνατοτήτων- Αδυναμιών-Ευκαιριών και Απειλών )
 • Αποστολή της επιχείρησης και καθορισμός στόχου
 • Εναλλακτικές τεχνικές – στρατηγικές
 • Τεχνικές για την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών
 • Εφαρμογή πολιτικής για την πραγματοποίηση της στρατηγικής που επιλέχθηκε
 • Στρατηγικές και συμμαχίες στον παγκόσμιο χώρο
 • Στρατηγικά επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

 

Μέρος δεύτερο

Έλεγχος της Απόδοσης των Δραστηριοτήτων και Επιχειρησιακών Στρατηγικών της Επιχείρησης

 • Εισαγωγή στον Έλεγχο της Απόδοσης των Δραστηριοτήτων και Επιχειρησιακών Στρατηγικών της Επιχείρησης
 • Διαχειριστικοί έλεγχοι
 • Έλεγχος επιχειρησιακών στρατηγικών

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε:  Φοιτητές,  Σπουδαστές  και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών έτσι ώστε να γνωρίσουν και να μάθουν το αντικείμενο των επιχειρησιακών στρατηγικών και ελέγχου για να μπορούν στο μέλλον να αντιδρούν δυναμικά στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες περιβάλλοντος της επιχείρησης.

 

Σκοπός και στόχος του σεμιναρίου Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική

Το σεμινάριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Πολιτικής δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή να κατανοήσει την έννοια της στρατηγικής η οποία είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι στόχοι μιας επιχείρησης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για να νικήσουμε σε  έναν πόλεμο πρέπει να κερδίζουμε μία-μία μάχη.  Στρατηγική.

 

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες σεμιναρίου Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική

 • Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- class)
 • Το σεμινάριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Πολιτικής μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ


 

Πιστοποίηση

Στο τέλος του σεμιναρίου Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική” δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένη για την αγορά εργασίας. (Ο Τομέας Εκπαίδευσης Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική έχει εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας)