ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Administration


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

BUSINESS STRATEGY & POLICY


ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ORGANIZATION & OFFICE MANAGEMENT


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

PUBLIC RELATIONS


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

COMMERCIAL CORRESPONDENCE


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

CUSTOMER SERVICE


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

SALES TECHNIQUES


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

TELEPHONE SERVICES


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

TIME MANAGEMENT


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

COMPLAINT HANDLING


ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

BODY LANGUAGE & INTERPERSONAL RELATIONSHIPS