ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Business Administration


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

BUSINESS STRATEGY & POLICY


ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ORGANIZATION & OFFICE MANAGEMENT


ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

PUBLIC RELATIONS


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

COMMERCIAL CORRESPONDENCE


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

SALES TECHNIQUES & CUSTOMER SERVICE


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

TELEPHONE SERVICES


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

TIME MANAGEMENT


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

COMPLAINT HANDLING


ΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

BODY LANGUAGE & INTERPERSONAL RELATIONSHIPS